• Banner_2018_1_gt.jpg

Huishoudelijk reglement

(Aanvulling als bedoeld in artikel 19 van de Statuten van 2 mei 1996)


Artikel 1          De vereniging
Waar in dit reglement wordt gesproken van de vereniging, wordt hiermee bedoeld de gehele harmonie. Dus zowel het harmonieorkest, de drumband als de jeugdharmonie, welke omwille van de duidelijkheid soms wel apart vermeld worden.


Artikel 2          De leden
Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, zijn hiermee bedoeld de gewone leden, bestuursleden, leden van erdienste en ereleden.


Artikel 3          Gewone leden
Onder ‘gewone leden’ als bedoeld in artikel 4, lid 1 sub b van de statuten wordt verstaan:

A

Muzikanten die het B-diploma, dan wel een ander diploma van gelijke waarde behaald hebben

B

Muzikanten met voldoende vaardigheid in het bespelen van een instrument. Dit ter beoordeling van de dirigent of de instructeur

C

Oud-muzikanten, oud-bestuursleden of andere muziekliefhebbers welke lid van de vereniging willen blijven of worden

De administratie van deze leden berust bij de secretaris en de penningmeester.


Artikel 4        Lid van Verdienste

 1. Leden van de vereniging of personen van buiten de vereniging met buitengewone verdiensten voor de vereniging kunnen bij bijzondere gelegenheden worden benoemd tot ‘Lid van Verdienste’.
 2. Om tot Lid van Verdienste te kunnen worden benoemd is een unaniem bestuursbesluit nodig.


Artikel 5          Erelid

 1. Gewone leden en bestuursleden van de vereniging met bijzondere en langdurige verdiensten voor de vereniging kunnen worden benoemd tot ‘Erelid’.
 2. Bij langdurige en buitengewone verdiensten als dirigent van het harmonieorkest en/of de jeugdharmonie of voor de slagwerkgroep/drumband kan deze worden benoemd tot respectievelijk ‘Ere-dirigent’ of ‘Ere-instructeur’.
 3. Om tot Erelid, Ere-dirigent of Ere-instructeur te kunnen worden benoemd is een besluit van de algemene ledenvergadering nodig.


Artikel 6          Steunend lid

 1. Partners van overleden leden kunnen steunend lid worden van de vereniging.
 2. Steunende leden hebben geen stemrecht en zijn de helft van de gebruikelijke contributie verschuldigd.


Artikel 7          De rechten van de leden

 1. De leden hebben het recht de te hunner beschikking gestelde muziekinstrumenten, partijen, uniformkleding en andere eigendommen van de vereniging te gebruiken, behoudens de gestelde beperkingen in de artikelen 8, 9 en 15.
 2. De leden hebben het recht voorstellen of klachten in te dienen bij het bestuur of een van de bestuursleden. Het bestuur, dan wel het betreffende bestuurslid is gehouden deze klacht of het voorstel op de eerstvolgende bestuursvergadering ter sprake te brengen.
 3. De leden hebben recht op tijdige informatie betreffende de activiteiten van de vereniging.
 4. De gewone leden, bestuursleden en ereleden hebben recht op de onderscheidingen van de KNMO zoals die door deze organisatie zijn vastgesteld. Waar dit onderscheidingen voor een bepaalde duur van het lidmaatschap betreft, dient het betreffende lid zijn lidmaatschap van vorige HaFa-verenigin(gen) tijdig, schriftelijk, aan de secretaris te overleggen.
 5. Voor eventuele onderscheidingen geldt als aanvangsdatum van het lidmaatschap van onze vereniging de datum van de inschrijving als gewoon lid of bestuurslid.


Artikel 8          De plichten van de leden

 1. Ieder lid en iedere leerling dient de eigendommen van de vereniging welke onder zijn berusting zijn zorgvuldig te behandelen, goed te onderhouden en er zorg voor te dragen dat ze niet beschadigd of vernield worden en niet zoek raken. Indien nalatigheid of grove schuld in het spel is, kan men aansprakelijk worden gesteld.
 2. Bij het beëindigen van het lidmaatschap, om welke reden dan ook, dient men binnen 14 dagen alle eigendommen van de vereniging in te leveren bij de daartoe aangewezen personen. Het uniform dient, door een stomerij, gereinigd te worden ingeleverd.
 3. Bij beschadiging of verlies van een instrument, kledingstuk of ander eigendom van de vereniging, dient daarvan ook direct melding te worden gedaan bij de aangewezen personen.
 4. De leden, m.u.v. de niet (meer) musicerende leden, zijn verplicht tijdig en op de aangegeven plaats deel te nemen aan de lessen, repetities, muzikale wandelingen, serenades, concoursen en alle andere activiteiten van de vereniging. De aanwijzingen van de aanwezige en/of aangewezen leiding dienen stipt opgevolgd te worden.
 5. Kan men onmogelijk deelnemen aan een activiteit, dan dient daarvan tijdig bericht te worden gegeven aan een door het bestuur aangewezen persoon. Blijft men regelmatig zonder kennisgeving afwezig, dan zal het bestuur zich beraden over te nemen maatregelen.
 6. De leden zijn verplicht tijdig de contributie en/of het lesgeld te voldoen op de door de penningmeester aan te geven wijze.
 7. De leden zijn verplicht alle relevante wijzigingen door te geven aan de secretaris t.b.v. de ledenadministratie.


Artikel 9          Bijzondere bepalingen

 1. Het is de leden verboden handelingen te stellen in woord, geschrift of door daden welke schadelijk zijn voor de vereniging of voor haar goede naam.
 2. Het is de leden verboden om zonder toestemming van het bestuur de instrumenten en andere eigendommen van de vereniging buiten het verenigingsverband te gebruiken.


Artikel 10        Het Bestuur

 1. De verkiezing van bestuursleden vindt plaats op een algemene ledenvergadering.
 2. Het bestuur doet een voordracht van één of meerdere kandidaten. De leden worden in de gelegenheid gesteld andere kandidaten te stellen. Deze kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een bereidverklaring van de voorgedragen perso(o)n(en) en moet mede ondertekend zijn door minstens 8 stemgerechtigde leden.
 3. Bij voordracht van meer dan een kandidaat dient een schriftelijke stemming plaats te vinden.
 4. Bestuursleden dienen de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
 5. Bestuursleden hebben een zittingsperiode van vier achtereenvolgende verenigingsjaren. Daartoe wordt een rooster van aftreden vastgesteld, waarbij telkenjare ongeveer 1/4 gedeelte van het bestuur aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 6. Voorzitter, secretaris en penningmeester mogen, als regel, niet gelijktijdig aftredend zijn.
 7. Bij tussentijdse benoeming tot bestuurslid, omvat de eerste zittingsperiode de tijd welke de voorganger van de zittingsperiode restte.


Artikel 11        De kascommissie

 1. De vereniging kent een kascommissie, bestaande uit drie gewone leden. Deze worden benoemd door de algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar.
 2. Na drie jaar treed het betreffende lid van de commissie af en wordt een vervanger(ster) benoemd.
 3. De kascommissie controleert eenmaal per jaar de financiële bescheiden van de penningmeester en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de algemene ledenvergadering.


Artikel 12        De Muziekcommissie

 1. De vereniging kent een Muziekcommissie bestaande uit een bestuurslid, tevens voorzitter van de commissie, de dirigent van het harmonie-orkest en minimaal vijf maar maximaal negen musicerende leden. Bij de vertegenwoordiging in de commissie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenredige vertegenwoordiging van de leden op basis van geslacht, leeftijd en instrument. De leden worden voor vier jaar door de algemene ledenvergadering gekozen.
 2. Ontslag als lid van deze commissie geschiedt:
  a. op eigen verzoek;
  b. door wanprestatie ten opzichte van de vereniging en
  c.  door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.
 3. De Muziekcommissie heeft tot taak te fungeren als klankbord voor de dirigent en geeft advies over het repertoire en de muzikale programmering van concerten


Artikel 13        Lesgeld en contributie

 1. De hoogte van het lesgeld voor de opleiding van de leerlingen wordt telkenjare door het bestuur vastgesteld.
 2. Voor leden die muziekles volgen aan het RICK én die al deel uitmaken van het harmonie-orkest of de slagwerkgroep worden door het bestuur afzonderlijke lesgeldbedragen vastgesteld.
 3. In de gevallen van om- of bijscholing wordt een eventuele lesgeldbijdrage van geval tot geval door het bestuur vastgesteld.
 4. De hoogte van de contributie voor de gewone leden en bestuursleden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld met uitzondering van de jaarlijkse indexatie aan de consumentenprijsindex die door het bestuur kan worden vastgesteld.
 5. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding of bij opzegging van het lidmaatschap is lesgeld respectievelijk contributie voor het volledige kalender- respectievelijk schooljaar verschuldigd.
 6. Betaling van contributie en/of lesgeld geschiedt bij voorkeur per automatische incasso welke, per jaar, in vier gelijke termijnen wordt geïnd. Indien geen toestemming is verleend tot automatische incasso dient het totaal verschuldigde bedrag, op een eerste verzoek van de penningmeester, betaald te worden door overschrijving of storting op de bankrekening van de vereniging.
 7. Eenmaal verleende automatische incasso blijft geldig tot schriftelijke wederopzegging van de machtiging door het betreffende lid. Deze intrekking moet worden ingeleverd bij de penningmeester.
 8. Beëindiging van het lidmaatschap houdt automatisch in dat daarmee, aan het einde van het contributiejaar, ook de machtiging tot automatische incasso is ingetrokken.


Artikel 14        De uniformering

 1. De leden zijn verplicht bij elk optreden in het openbaar, te verschijnen in het uniform zoals voorgeschreven, tenzij door of namens het bestuur uitdrukkelijk anders is beslist.
 2. Het uniform, noch enig deel ervan, mag gedragen worden bij gelegenheden anders dan activiteiten van de vereniging.


Artikel 15        Slotbepalingen

 1. Het bestuur kan, als aanvulling op dit huishoudelijk reglement nadere regels betreffende instrumenten, kleding, gedrag en orde, vaststellen.
 2. Waar de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet in een regelgeving voorzien, is artikel 20 van de statuten van toepassing.
 3. Het bestuur houdt toezicht op de naleving van dit huishoudelijk reglement.
 4. Tegelijk met de vaststelling door een algemene ledenvergadering van dit huishoudelijk reglement, vervalt het oude hetwelk werd vastgesteld op de algemene Najaarsvergadering van 25 oktober 1990. 
   
   

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 26 juni 2002, laatstelijk gewijzigd op 24 maart 2016.


De secretaris,                                                         De voorzitter,

Frank van Rensouw                                                Giel Bruijnaers